دوشنبه 3 آبان 1400

برنامه کلیدی وزارت صنعت و معدن تجارت

 

مرکز آموزش بازرگانی به عنوان بازوی آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل های زمانی مختلف مجری برنامه های کلیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان فارس می باشد.

 

- تعدادی از برنامه های اجرا شده اخیر عبارتند از:

          1. اجرای آموزشهای مشاورین املاک سراسر استان فارس در طرح ساماندهی املاک

          2. اجرای سمینارهای آموزشی ویژه نهضت کاهش قیمت تمام شده

          3. اجرای آموزشهای ویژه طراحی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت کلیه دستگاههای دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی

          4. صدور گواهی امضای الکترونیک و توکن