مدل کسب و کار


توضیحات

سخن ناشر

تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی ناشر

درباره نویسندگان

پیشگفتار

نکاتی درخصوص کتاب حاضر

چگونه از این کتاب استفاده کنیم

مقدمه مترجمین کتاب مدل های کسب و کار

مقدمه

فصل اول: مدل کسب وکار

بخش اول: مدل های کسب وکار معتبر

بخش دوم: تاریخچه مختصری از مدل کسب وکار

بخش سوم: میان بری وجود ندارد

بخش چهارم: آنچه به یقین میدانیم

فصل دوم:عناصر مدل کسب وکار

عناصر مدل کسب وکار: چارچوب منابع، تعاملات، ارزش و روایتRTVN

بخش پنجم: بکار گرفتن منابع برای کسب وکار

بخش ششم: تعاملات در مدل کسب وکار

بخش هفتم: طراحی مدل های کسب وکار برای ارزش

بخش هشتم: روایت و روایت گویی مدل کسب وکار

فصل سوم:مدل کسب وکار مناسب در زمان مناسب

مدل کسب وکار مناسب در زمان مناسب

بخش نهم: چارچوب منابع، تعاملات، ارزش و روایت( RTVN ) برای فرصتهای پیش از شکلگیری

بخش دهم: بوم ناب برای کسب وکارهای نوپا

بخش یازدهم: بوم مدل کسب وکار برای رشد

بخش دوازدهم: فراتر از مدل های کسب وکار پایه

بخش سیزدهم:چرخه مدل کسب وکار

فصل چهارم:نوآوری مدل کسب وکار

بخش چهاردهم: تغییر و نوآوری در مدل کسب وکار

بخش پانزدهم: مدل های کسب وکار پایدار

بخش شانزدهم: بازگشت به اصول پایه مدل کسب و کار