مکس پدیا


توضیحات

مقدمه

قسمت اول: سفارشات خارجی

کارت بازرگانی؛ شرایط صدور، آثار و الزامات آن
مادۀ یک قانون تشویق صادرات و تولید (سال 1333)

1- ملاک تجاری بودن کالا

2- چگونگی صدور کارت بازرگانی

3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی

4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

5- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون

6- ابطال کارت بازرگانی

مجوزها؛ انواع کالاها از نظر شرایط ورود و صدور
انواع کالاها از نظر شرایط ورود و صدور

کالاهای مجاز

 کالاهای مجاز مشروط

کالاهای ممنوع

مراحل انتخاب منبع فروش کالا جهت خرید و اخذ پروفرما اینویس
بخش اول:  انتخاب منبع فروش کالا

1- مرحله بررسی (Survey) و جمع‌آوری اطلاعات

2- مرحله تحقیق (Inquiry Stage)

3- بررسی وضعیت مالی فروشندگان

4- توانایی تولیدی و فنی

بخش دوم: اخذ پروفرما اینویس (پیش‌فاکتور)

پیش‌فاکتور(پروفرما)

مراحل ثبت سفارش کالا
موارد استثناء

ملاحظاتی در خصوص مجوز ثبت سفارش

اسناد خرید و اسناد حمل
بخش اول: سیاهۀ تجاری (فاکتور)

سیاهه تجاری/صورتحساب تجاری/سیاهه خرید/فاکتور

بخش دوم: گواهی مبدا

بخش سوم: لیست بسته‌بندی (عدل‌بندی)  

بخش چهارم: بارنامه

بارنامه الکترونیکی

انواع بارنامه

انواع بارنامه‌های دریائی (Types of Bill of Lading )

بخش پنجم: راهنــامه  (WAYBILL)و CMR

راهنامه
CMR
بخش ششم: ترخیصیه

بخش هفتم: قبض انبار

بخش هشتم: گواهی بازرسی

شرایط پرداخت و شرایط تحویل
بخش اول: آشنایی با شرایط پرداخت در ورود قطعی-گشایش اعتبار و انجام مقررات ارزی مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی یا UCP

مقررات متحدالشکل برای وصولی‌ها یا URC
I. الزام مقررات صادرات و واردات در مورد شرایط پرداخت
II. ورود قطعی
III. انواع تامین وجه و شرایط پرداخت

بخش دوم: شرایط تحویل (بر اساس مقررات اینکوترمز)

شرایط حمل

قسمت دوم: انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

شرایط ترخیص کار گمرکی
بخش اول: کارگزار گمرکی

تعریف کارگزار گمرکی  و شرایط عمومی آن در گمرک (ماده 128 قانون امور گمرکی)

نحوۀ تنظیم اظهارنامۀ SAD براساس سیستم ASYCUDA و انجام تشریفات گمرکی مربوطه
برخی از مزایای استفاده از اظهارنامۀ SAD

بخش اول: جزئیات خانه‌های اظهارنامه SAD

بخش دوم: ورود اطلاعات

بخش سوم: احراز هویت (پذیرش اسناد)

ترخیص کالا

تشریفات گمرکی

ترخیص کالا

بخش چهارم: سرویس ارزیابی

بخش پنجم: دایره ارزش

بخش ششم: دایره صندوق و صدور پروانه

بخش  هفتم: درب خروج

تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
بخش اول: تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بر اساس قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرائی آن        

روش‌های اخذ حقوق ورودی

دلایل اخذ حقوق ورودی برمبنای ارزش کالا

ماده 14 قانون امور گمرکی

ماده 15 قانون امور گمرکی

بخش دوم: تعریف ارزش بروکسل و عناصر اصلی آن  

1- قیمت (Price)

2- زمان (Time)

3- مکان (Place)

4-مقدار یا کمیت (Quantity)

5-سطح (Level)

بخش سوم: موافقت‌نامه تعیین ارزشِ سازمان تجارت جهانی (WTO) و اصول کلی آن...

قانون اول: حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه (Protection to domestic industries Through)

قانون دوم: الزامات تعرفه‌ای (Binding of tariffs )

قانون سوم: شرط دول کامله الوداد  (Most-Favoured-Nation (MFN) treatment )

قانون چهارم: قانون رفتار ملی(National treatment rule)

اصول کلی

مراحل حل اختلاف و طرق استیناف
قسمت سوم:سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با گمرک

سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های مربوطه
بخش اول: سازمان جهانی گمرک

بخش دوم: کنوانسیون‌های تدوینی سازمان جهانی گمرک

الف- کنوانسیون‌ها

ب-کنوانسیون‌هائی که توسط WCO   اداره می‌شود

بخش سوم: قطعنامه‌ها، توصیه‌نامه‌ها سازمان جهانی گمرک

سایر سازمان‌های مرتبط با مسائل گمرکی
بخش اول : سازمان ملل متحد

الف-  UN-ECE

ب - سازمان جهانی تجارت  (WTO)

ج- سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO )

د- سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)

هـ _ آنکتاد  (UNCTAD)

و- برنامه توسعۀ ملل متحد (UNDP )

ز- کمیسیون آماری سازمان ملل (UNSC )

ح- اتحادیۀ جهانی پست  (UPU)

بخش دوم: سایر سازمان ها

الف- اتاق بین‌المللی بازرگانی (ICC)

ب- سازمان بین‌المللی برای تدوین استاندارد (ISO)