تربیت سوپروایزر


  • دورۀ تربیت سوپروایزر

سوپروایزر موسسات آموزشی زبان‌های خارجی یکی از مهم‌ترین افراد با نقشی مؤثر در چارت مدیریتی مؤسسه به حساب می‌آید. یک سواپروایزر آگاه و دانا به وظایف، می‌تواند یک مجموعه را به بالاترین درصد کارایی و سود‌دهی و همچنین رضایت مشتریان سوق دهد. دورۀ تربیت سوپروایزر مناسب سوپروایزران همه زبان‌ها است . مخاطبین این دوره علاقه‌مندان به تصدی پست سازمانی مدیر آموزش و مدیر اجرایی آموزشگاه‌های زبان خارجی می باشند.