TOLIMO


  • دورۀ آمادگی آزمون تولیمو ( TOLIMO)

آزمون تولیمو یکی از آزمون‌های استاندارد تعیین سطح دانش زبان انگلیسی است که در ایران و توسط سازمان سنجش طراحی و برگزار می‌شود. متقاضیان شرکت در آزمون دکتری بایستی در یکی از آزمون‌های معتبر زبان مانند آزمون TOLIMO، آزمون TOFEL و یا آزمون MCHE نمره قابل قبول کسب کنند. متقاضیان بورسیه اعزام به خارج از کشور نیز موظف به کسب نمرۀ قابل قبول در این آزمون می‌باشند. در مرکز آموزش زبان FarsBTC  دورۀ آمادگی آزمون تولیمو در یک ترم 20 جلسه‌ای برگزار می‌شود.