اعطای عاملیت مرکز آموزش بازرگانی فارس

اعطای عاملیت مرکز آموزش بازرگانی فارس


مرکز آموزش بازرگانی فارس با هدف توسعه شبکه فعالیت های آموزشی خود و ایجاد فضای رشد کسب و کارهای استان فارس اقدام به اعطای مجوز عاملیت به واجدین شرایط مینماید.
در این راستا عملکرد در چارچوب ضوابط اجرایی مرکز آموزش بازرگانی فارس و امکان بهره مندی از فضای درآمدی مناسب حاصل از فروش دوره های آموزشی و یا خدمات پژوهشی از مهمترین محورهای فعالیت میباشد.
 

شعب یا عاملیت های اجرایی این مرکز میتوانند از امتیازات ذیل بهره‌مند گردند:

  1. برنامه جامع و نظام مند دوره های آمورشی مرکز آموزش بازرگانی فارس
  2. تبلیغات استانی خدمات آموزشی مرکز آموزش بازرگانی فارس
  3. آموزش مدیر و کارکنان شعب اجرایی
  4. بهره مندی از سامانه آموزش های آنلاین مرکز آموزش بازرگانی فارس
  5. بهره مندی از فضای مشاوره ای گروه برنامه ریزی آموزش مرکز آموزش بازرگانی فارس

علاقه مندان به ایجاد کسب و کارهای آموزشی میتوانند نسبت به تکمیل فرم های ذیل و ارسال آنها به واحد آموزش مرکز درخواست خود را ارائه نمایند.

تلفن واحد کارشناسی امور عاملیت ها:   7136268626 داخلی 111
کارشناس امور عاملیت ها: خانم القونه