کارگاه آموزشی آشنایی با بازار و کسب و کار در ترکیه