مدرس عصر دیجیتال: ابزارها و روش‌ها


  • دورۀ تربیت مدرس به روش TPACK

TPACK چارچوبی نظری برای ادغام فناوری، آموزش و محتوا در یادگیری است و برای توصیف و درک اهداف استفاده از فناوری تدوین شده است. این چارچوب بر هم‌پوشانی غنی میان پایه‌های دانش پداگوژیکی، محتوا و فناوری تأکید ویژه‌ای می‌کند. این دورۀ آموزشی در دپارتمان تخصصی آموزش زبان انگلیسی FarsBTC  با محوریت توانمندسازی مدرسین در محورهای موضوعی فوق‌الذکر طراحی گردیده است و از علاقه‌مندان و جامعۀ مدرسین زبان انگلیسی دعوت می‌گردد که در این دوره‌ها شرکت نمایند.