مکس تست


توضیحات

 مقدمه                    

 

فصل اول. قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن             

قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با اصلاحات بعدی
بخش اول. تعاریف، سازمان و کلیات           

بخش دوم. ارزش‌گذاری و قواعد مبدا          

بخش سوم. تشریفات قبل از اظهار             

بخش چهارم. نگهداری کالا در اماکن گمرکی              

بخش پنجم. کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک          

بخش ششم. تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص           

بخش هفتم. رویه‌های گمرکی                   

بخش هشتم. تخلفات و قاچاق                   

بخش نهم. معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها            

بخش دهم. کارگزار گمرکی          

بخش یازدهم. بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص          

بخش دوازدهم. مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی                  

بخش سیزدهم. سایر مقررات                   

آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب 6/12/1391 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخش اول. تعاریف و کلیات          

بخش دوم. تعیین ارزش و قواعد مبدا        

بخش سوم. تشریفات قبل از اظهار کالا       

بخش چهارم.نگهداری کالا در اماکن گمرکی               

بخش پنجم. کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک             

بخش ششم. تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص           

بخش هفتم. رویه‌های گمرکی                   

بخش هشتم. تخلفات گمرکی و قاچاق           

بخش نهم. معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها            

بخش دهم. کارگزار گمرکی          

بخش یازدهم. بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص          

بخش دوازدهم. مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی                  

بخش سیزدهم. سایر مقررات                   

 

فصل دوم. قانون مقررات صادرات و واردات  و آیین نامه اجرایی آن      

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 (مجلس شورای اسلامی)     
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات     

 

فصل سوم. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز         

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 (مجلس شورای اسلامی) با آخرین اصلاحات              

 

فصل چهارم. آشنایی با شرایط پرداخت و شرایط تحویل         

بخش اول: آشنایی با شرایط پرداخت در ورود قطعی-گشایش اعتبار و انجام  مقررات ارزی         

بخش دوم: شرایط تحویل (بر اساس مقررات اینکوترمز)           

 

فصل پنجم. آشنایی با سیستم هماهنگ شده  توصیف و کدگذاری کالا     

فصل‌های سیستم هماهنگ شده                 

عناوین قسمت‌ها و فصول نمانکلاتور سیستم هماهنگ‌شده          

قواعد عمومی تفسیری برای طبقه‌بندی کالا در سیستم هماهنگ‌شده           

تشریح قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده            

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده        

 

فصل ششم. آشنایی با انواع بیمه‌های باربری در حمل و نقل بین‌المللی   

تعریف بیمه و بیمه حمل و نقل کالا            

قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 مجلس شورای ملی               

 

فصل هفتم. آشنایی با قوانین و مقررات کارشناس رسمی دادگستری      

بخش اول. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  مصوب 18/1/1381              

آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری        

بخش دوم. ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن                    

آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، …  مصوب 1381/6/13 رییس قوه قضاییه     

 

فصل هشتم. آزمون‌ها           

آزمون 1. تعاریف، سازمان و کلیات                        

آزمون 2. ارزش گذاری و قواعد مبدا                      

آزمون 3. تشریفات قبل از اظهار               

آزمون 4. نگهداری کالا در اماکن گمرکی                  

آزمون 5. کالای متروکه، ضبطی و واگذاری به گمرک               

آزمون 6. تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص              

آزمون 7. رویه‌های گمرکی         

آزمون 8. تخلفات و قاچاق          

آزمون 9. معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها                         

آزمون 10. کارگزار گمرکی         

آزمون  11. بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص            

آزمون 12. مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی                      

آزمون 13. سایر مقررات           

آزمون 14. اصطلاحات گمرکی                  

آزمون 15. مقررات صادرات و واردات       

آزمون 16. شرایط پرداخت و شرایط تحویل               

آزمون 17. آشنایی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا           

آزمون 18. سوالات آزمون تخصصی کارشناسان رسمی قوۀ قضاییه           

آزمون 19. آزمون کارگزاران گمرکی - سال 1395سازمان سنجش آموزش کشور       

آزمون 20. سوالات تستی آشنایی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا - تالیفی 1396