اسناد راهبردی


فلسفه وجودی

فعالیت به عنوان مجموعه آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور راهبری، مدیریت و اجرای آموزش های مورد نیاز در بخش کسب و کار در جهت پیشبرد اهداف راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش کسب و کار

 

ماموریت مرکز

فعالیت در نقش حلقه واصل بین دانشگاه ها و بخش های اقتصادی و بازرگانی به منظور توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای کاربردی مورد نیاز فعالان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه های تجارت و بازرگانی، اقتصاد و مدیریت.

 

راهبردها

• برقراری همکاریهای بین المللی با انجمن ها و موسسات علمی و آموزشی

• تقویت ارتباطات و همکاریهای استراتژیک با بازیگران داخلی عرصه آموزش

• توسعه بازار و فضای کسب و کار

• توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات

• توانمندسازی مرکز از طریق توسعه منابع و زیرساختها

• چابک سازی مرکز از طریق بهبود فرایندها و تحول سازمانی

 

اهداف استراتژیک

• تبدیل شدن به یکی از خوشنام ترین ، معتبرترین و شناخته شده ترین نام های تجاری در حوزه آموزش بازرگانی و مهارتهای کسب و کار

• برخورداری از نفوذ و تاثیر گذاری بر روند فعالیتها در بخش کسب و کار کشور (جذب حداقل 56 % از خدمات آموزشی مورد نیاز بخش کسب و کار)