مدیران


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی پست الکترونیکی
فرشته حقیقی دانش آموخته مدیریت استراتژیک مدیرعامل 36268626 داخلی 101 haghighibtc@gmail.com
آسیه روانفر دانش آموخته روابط عمومی معاون آموزش 36268626 داخلی 108 ravanfar99@yahoo.com