کارکنان


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی عکس
لیلا کیانی مسئول دفترمدیرعامل

 07136268626
داخلی 101

      

مجید زارع سرپرست بهبود سیستم‌ها  07136268626
داخلی 112
   
حسین گزنی

کارشناس ارشد بازاریابی

07136268626 داخلی 104

 طاهره شفیعی  کارشناس ارشد واحد حسابداری  07136268626
داخلی 109
   
 زهرا القونه  کارشناس ارشد آموزش دپارتمان زبانهای خارجی و بیمه   07136268626
داخلی 111
    
ندا قبادی کارشناس ارشد فروش 07136268626
داخلی 105
فردین نوذری کارشناس ارشد انفورماتیک 07136268626
داخلی 105