کارکنان


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی
مرضیه ترابی  مسئول دفترمدیرعامل

 07136268626
داخلی 101

حسین گزنی

کارشناس ارشد بازاریابی

07136268626 داخلی 102
 طاهره شفیعی  کارشناس ارشد واحد حسابداری  07136268626
داخلی 113
 زهرا القونه  کارشناس ارشد آموزش دپارتمان بیمه   07136268626
داخلی 111
مرضیه زارعی کارشناس ارشد فروش 07136268626
داخلی 105
فردین نوذری کارشناس ارشد انفورماتیک 07136268626
داخلی 106