قراردادهای تجاری خارجی


توضیحات

بخش اوّل: قرارداد نمایندگی ..............................................
(Commercial Agency Contract)

کلیات...............................................................................

قراردادهای تجاری خارجی..................................................

موضوع قراردادها...............................................................

ریسک در قراردادهای تجاری خارجی....................................

راه‌های کاهش Risk در قراردادهای تجاری خارجی..................

صادرات...........................................................................

Bond, Guarantee, Warranty (ضمانت‌نامه‌ها و وارانتی و باند)........

ضمانت‌نامه.......................................................................

وارانتی.............................................................................

ضمانت‌نامه ارزی...............................................................

انواع ضمانت‌نامه‌ها.............................................................

مواد قرارداد نمایندگی.........................................................

آشنایی با مندرجات قرارداد نمایندگی....................................

 ـ هدف از تنظیم قرارداد نمایندگی:.......................................

ـ منطقه.............................................................................

ـ وظایف نماینده................................................................

ـ خاتمه قرارداد.................................................................

فسخ یا خاتمه پیش از موعد.................................................

تبلیغات / نمایشگاه.............................................................

مطالعه قرارداد صادراتی از طریق نماینده فروش......................

بخش دوّم: قراردادهای خرید خارجی..................................
(Purchase Contract)

کلیات...............................................................................

توضیح درمورد مواد قراردادهای خرید خارجی.......................

شرایط موضوع قرارداد........................................................

حمل و نقل .......................................................................

تعهدات فروشنده................................................................

ادعا Claim.........................................................................

تخلیه کشتی Vessel Discharge................................................

نکات قابل توجه در اعتبار اسنادی.........................................

در شرایط پرداخت نقدی (Cash):..........................................

ـ محل ساخت کالا (Origin).................................................

ـ تحویل کالا.....................................................................

ـ بسته‌بندی کالا .................................................................

ـ بیمه حمل و نقل...............................................................

ـ اسناد حمل و نقل.............................................................

ـ فورس ماژور...................................................................

ـ دموراژ...........................................................................

ـ مدت اعتبار قرارداد خارجی...............................................

ـ اطلاعات بانکی Banking Information....................................

ـ جریمه Penalty.................................................................

راه‌های جبران خسارت .......................................................

شرایط جبران خسارت.........................................................

ـ رهن کالا........................................................................

ـ عدم انتقال مالکیت...........................................................

ـ اجرای قرارداد Execution of contract....................................

ـ التزام به اجرای قانون  Non Circumvention............................

ـ قانون حاکم  Governing Law ..............................................

ـ قانون حاکم بر قراردادها....................................................

داوری Arbitration...............................................................

ـ واگذاری  Assignment.......................................................

ـ زبان  Language.................................................................

ـ امضاء قرارداد  Signatories..............................................

ـ تاریخ امضاء و اجرا و تنفیذ...............................................

ـ شرایط ویژه  Special Clause................................................

نمونه قرارداد خرید خارجی (به انگلیسی) با ترجمه مواد به فارسی

اهمیت اسناد حمل:                                                         

بخش سوّم: قرارداد صادراتی (SWAP)..............................

کلیات ..............................................................................

ـ روش‌های صادرات..........................................................

ـ صادرات قطعی:...............................................................

ـ صادرات مجدد (Re-Export)..............................................

ـ صادرات موقت...............................................................

صادرات  SWAP................................................................

محاسبات توجیه اقتصادی صادرات از طریق SWAP.................

قرارداد SWAP درمورد صادرات سیمان..................................

ماده 1) طرفین قرارداد.........................................................

ماده 2) موضوع قرارداد.......................................................

ماده 3) مدت، مقدار در قرارداد:...........................................

ماده 4ـ تعهدات طرفین قرارداد.............................................

ماده 5 ـ شرایط قرارداد:......................................................

ماده 6- فورس ماژور:.........................................................

ماده 7) فسخ قرارداد...........................................................

ماده 8) داوری...................................................................

ماده 9).............................................................................

قابلیت ارجاع دعوی به داوری...............................................

مرجع رسیدگی به اختلافات تجاری Arbitration Center...............

طرز تنظیم تقاضانامه داوری..................................................

راه‌های جبران خسارت در قراردادها......................................

نمونه‌هایی از حکمیت درمورد حل اختلاف در قراردادها...........

حل اختلاف (Disputes).......................................................

بخش چهارم: قرارداد صادرات قطعی (Direct Export)...

کلیات...............................................................................

ـ صادرات قطعی................................................................

بازرسی کالا  Inspection.......................................................

زمینه بازرسی ـ شرکت‌های بازرسی.......................................

مقررات مربوط به بازرسی کالا..............................................

ـ انتخاب شرکت بازرسی.....................................................

ـ مندرجات گواهی بازرسی..................................................

ـ هزینه بازرسی..................................................................

ـ گواهی بازرسی................................................................

ـ حمل به دفعات، گواهی بازرسی..........................................

دامنه بازرسی  PSI...............................................................

COI (دامنه بازرسی)............................................................

تعاریف Definition..............................................................

ترجمه قرارداد صادراتی (نمونه 1).........................................

قیر درجه 70/60.................................................................

ترجمه قرارداد صادراتی شماره (2).......................................

تعاریف............................................................................

«ماده‌ها»............................................................................

منابع و ماخذ:........................................