151 ایده سریع تبلیغات


توضیحات

مقدمه

برای مشتریان فعلی، محصولات جدیدی را پیدا کنید

بودجه را رعایت کنید

مشاوران به صورت حق العمل کاری

بودجه فرصت

پیشنهاد منحصربه فرد فروش خود را تعریف کنید

بهترین باشید، شما می توانید

ایده های بزرگ به معنی کسب وکار بزرگ می باشد

 گزینه های پرداخت را افزایش دهید

 با کسب وکارهای غیر رقابتی مبادله خدمات کنید

هدیه بدهید

به موسسات غیرانتفاعی مزایایی را ارائه کنید

برای مشتریان خود ارزش وجودی ایجاد کنید

از لیموها، لیموناد درست کنید

کسب وکار خود را به دقت سامان دهی کنید

کاتالوگ ها را به خریداران آنلاین ارسال کنید

جلد شما چیزی بیشتر از یک عکس زیبا است

یک تابلوی اعلانات مفید درست کنید

برای دست یابی به موفقیت از کلمات قوی فروش استفاده کنید

اجازه دهید تا رضایت نامه ها برای شما فروش ایجاد کنند

فرمول بندی مساله/ راه حل