99 راهبرد(استراتژی) مذاکره


توضیحات

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم دکتر سید احمد طباطبایی ، مهدی باغبان ، میثم نصیری
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 119 صفحه
دسته بندی فنون مذاکره
تاریخ انتشار
شابک 9789644686382
قیمت 63000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه

راهبرد اول: ترک جلسه )راهبردیدرنگ موقت ( 301 روز)

راهبرد دوم: ترک جلسه )راهبردیدرنگ متوسط (میان مدت 3 الی 1 ماه)

راهبرد سوم: نخستین کسی باشید که شرایط را مطرح میکند )لنگر انداختن(

راهبرد چهارم  : روی 5 نوبت (راند) برنامه ریزی کنید

راهبرد پنجم :  به دنبال موافقت گسترده و مطلوب باشید

راهبرد ششم: محدودیتهای احتمالی طرف مقابل خود را بشناسید

راهبرد هفتم: دوست و دشمن/ آدم خوب، آدم بد )دایمی(

راهبرد هشتم: دوست و دشمن/ آدم خوب، آدم بد )بازی نوبتی/  بازی پایانی(

راهبرد نهم: درخواست مشارکت فعال همه مقامات نهایی

راهبرد دهم: هرگز با مواردی که در دقیقه آخر اضافه میشود، موافقت نکنید

راهبرد یازدهم: فشار را ثابت نگه دارید

راهبرد دوازدهم: واسطه ها را در تاریکی و خفا نگه دارید

راهبرد سیزدهم: همیشه قبل از پاسخ دادن به یک پیشنهاد، درنگ کنید

راهبرد چهاردهم: یک ضربالاجل و مهلت ساختگی تعیین کنید

راهبرد پانزدهم: مسئولیت نوشتن پیشنویس هر گونه موافقت نامه کتبی را بر عهده بگیرید

راهبرد شانزدهم: از ابهامات برای جلوگیری از تعهدات زودرس و نابهنگام استفاده کنید

راهبرد هفدهم: هرگز از نقطه هدف واقعی خود مذاکره را آغاز ننمایید

راهبرد هجدهم: نادیده گرفتن اعلام "پیشنهاد نهایی"

راهبرد نوزدهم: کاربرد خطوط ذیل به عنوان فنون برای رقابت اثر بخش

راهبرد بیستم: زنجیره دستورها را بطور شکافنده بشکنید

راهبرد بیست و یکم: هدیه دادن میتواند یک شروع خوب باشد

راهبرد بیست و دوم: محدود کردن مشارکت طرف مقابل

راهبرد بیست و سوم: مراقب توجیهات خیالی باشید

راهبرد بیست و چهارم: از تقلیدهای رفتاری برای ایجاد حس وابستگی به طرف مقابل، استفاده کنید.

راهبرد بیست و پنجم: از مزایای " دام توریستی " استفاده کنید

راهبرد بیست و ششم: از مستندات محلی استفاده کنید

راهبرد بیست و هفتم: تمام پیشنهادات را که قیمت در آن ثابت است؛ رد کنید

راهبرد بیست و هشتم: روی "چهره جدی و آرام " خود شرط ببندید

راهبرد بیست و نهم: برای تاخیر در تاکتیکهای بازی، درخواست پنالتی )جریمه( کنید

راهبرد سی ام: از تاخیر تاکتیک های بازی یا از دفاع با شتاب استفاده کنید

راهبرد سی و یکم: در هم تنیدن شرایط

راهبرد سی و دوم: نشان دهید که بی تفاوت هستید

راهبرد سی و سوم: تفرقه بینداز و حکومت کن

راهبرد سی و چهارم: برخی مذاکره کنندگان دروغ میگویند؛ برای حفظ منافع خود احتیاط کنید

راهبرد سی و پنجم: در آغاز مذاکرات موافقت نامه نهایی پیشنهادی خود را نشان دهید

راهبرد سی و ششم: آیا منابع طرف مقابل شما محدود است؟

راهبرد سی و هفتم: چند سناریو مختلف داشته باشید

راهبرد سی و هشتم: به سود فکر کنید، نه فقط به نیازها

راهبرد سی و نهم: آگاهی از مشاجرات سیل آسا

راهبرد چهلم: برای هدف خود در معامله سرمایه گذاری کنید

راهبرد چهل و یکم: برای هدف خود پروندهای تشکیل دهید

راهبرد چهل و دوم: کسب تعهدات عمومی

راهبرد چهل و سوم: نکات مهم مذاکره هدف خود را بنویسید

راهبرد چهل و چهارم: از هدف تعریف و تمجید کنید

راهبرد چهل و پنجم: با استفاده از چارچوب نظریه چشمانداز، موقعیتها را تنظیم و بیان کنید

راهبرد چهل و ششم: در مورد تمام جنبه های موقعیت هدف خود از آنها با بی پروایی سوال بپرسید

راهبرد چهل و هفتم: با به چالش کشیدن مفروضات اساسی به اعتماد به نفس بیش از اندازه حمله کنید

راهبرد چهل و هشتم: به موقع شوخی کنید و از مثالهای تلطیف شده استفاده نمایید

راهبرد چهل و نهم: تجارب واقعی خودتان را بیان کنید

راهبرد پنجاهم: هرگز واگذاری ها را تایید نکنید

راهبرد پنجاه و یکم: از اسناد برای متقاعد کردن استفاده کنید

راهبرد پنجاه و دوم: از مقامات و افراد دارای اختیار با شدت نقل قول کنید

راهبرد پنجاه و سوم: واسطه ها دشمنان دوست نمای شما هستند

راهبرد پنجاه و چهارم: منفی بودن را نادیده بگیرید

راهبرد پنجاه و ششم: به فضاهای شخصی حمله و آنها را اشغال کنید

راهبرد پنجاه و پنجم: از تردید استفاده کنید

راهبرد پنجاه و هفتم: از سکوت کامل به عنوان پاسخی بلند استفاده کنید

راهبرد پنجاه و هشتم: هرگز نقاط ضعف را تایید نکنید

راهبرد پنجاه و نهم: از آشنایان هدف به عنوان اعضای واقعی و بالفعل تیم مذاکره کننده استفاده کنید

راهبرد شصتم: چارچوب موقعیت خود را از نظر زبان شناسی تهیه کنید

راهبرد شصت و یکم: مکان، مکان، مکان

راهبرد شصت و دوم: تاکید کنید که تاخیر موجب شرایط بدتری میشود

راهبرد شصت و سوم: فاکتورهای بیرونی نگران کننده را برای هدف خود نامشروع کنید

راهبرد شصت و چهارم:  "اعتراض ها و مخالفت ها " را از منظر شکایت مشاهده کنید

راهبرد شصت و پنجم: اگر حل مسئله پرداخت یکجا ممکن نیست، شرایط بهتری راپیشنهاد دهید

راهبرد شصت و ششم: نادیده گرفتن درخواست هدف برای حذف برخی شرایط

راهبرد شصت و هفتم: نادیده گرفتن تهدیدهای هدف زمانی که خریدهایش در جای دیگری انجام می شود

راهبرد شصت و هشتم: بشقاب طلایی پیامد هدف برای مصرف توسط هدف و سایرین

راهبرد شصت و نهم: هرگز نه را نپذیرید

راهبرد هفتادم: از اینکه متقاضی شما دانش اندکی دارد، نهایت بهره را ببرید

راهبرد هفتاد و یکم: مذاکره صوری ترتیب دهید

راهبرد هفتاد و دوم: با گفتن نه هدف خود را توانمند ساخته وجلسه را ترک کنید

راهبرد هفتاد و سوم: با هیجان صحبت کنید

راهبرد هفتاد و چهارم: از اینترنت استفاده کنید

راهبرد هفتاد و پنجم: یک متخصص ویژه برای جلسات مذاکره خود استخدام کنید

راهبرد هفتاد و ششم: درمورد میزان دانش خود بلوف بزنید

راهبرد هفتاد و هفتم: برای اجتناب از هزینه های معاملاتی مذاکره کنید

راهبرد هفتاد و هشتم: از تکنیک پینگ پنگ استفاده کنید

راهبرد هفتاد و نهم: کمبود موجب فروش میشود

راهبرد هشتادم: از مدیر خود اختیار و قدرت بگیرید

 

راهبرد هشتاد و یکم: تکنیک جنگ گلوله برفی

راهبرد هشتاد و دوم: مسائل تک موضوعی را بشکنید و به زیرمجموعه هایی خرد تبدیل کنید

راهبرد هشتاد و سوم: تردید در آخرین لحظه

راهبرد هشتاد و چهارم: از برنامه دوستانه، خانوادگی خودتان استفاده کنید

راهبرد هشتاد و پنجم: تماس چشمی در باورپذیری مهم است

راهبرد هشتاد و ششم: از اصول ثبات استفاده کنید

راهبرد هشتاد و هفتم: تهاجم را به عنوان هیجان توصیف کنید

راهبرد هشتاد و هشتم: مذاکرات تلفنی و ایمیلی

راهبرد هشتاد و نهم: به حس غرور هدف خود بیاویزید

راهبرد نودم: طوری صحبت کنید که گویی معامله غیر قابل اجتناب و حتمی است

راهبرد نود و یکم: در صورت نیاز، واسطه ها را عوض کنید، حتی در میانه راه

راهبرد نود و دوم: مطمئن شوید که مدیر شما، بلوف را دریافت کرده است

راهبرد نود و سوم: ویژگی انحصار معامله را ارتقا دهید

راهبرد نود و چهارم: به هیچ کس اعتماد نکنید

راهبرد نود و پنجم: از حرکات حمایتی برای سرعت و بینشهای ارزشمند استفاده کنید

راهبرد نود و ششم: خامی و بی تجربگی گناه است، خام عمل کردن هرگز

راهبرد نود و هفتم: تیم مذاکره کننده شما دو یا سه برابر تیم حریف باشد

راهبرد نود و هشتم: هرگز چیزهای ارزشمند را قبل از معامله نهایی قانونی تحویل مراجع ندهید

راهبرد نود و نهم: هرگز تهدیدها، طعنه ها و بی احترامی های آشکار را تحمل نکنید

ضمیمه کتاب

دعوت از نویسندگان

سخن مولف

 

 گروه هدایت و راهبردی (دکتر سید احمد طباطبایی، دکتر مهدی باغبان، دکتر میثم نصیری، مهندس احسان باغبانیان، سرکار خانم نسیم مداحی و خانم آیسان خلیللو) مفتخر است با تجارب ارزشمند و گرانبار از ارزش اعضا در تدریس، ترجمه متون علمی، مذاکرات راهبردی، مشاوره کارآفرینانه، بهره گیری از روشهای علمی نوینی چون کوچینگ، مانیتورینگ و رهبری تحول آفرین در شرایط کسب وکار در ایران تلاش نماید.

این گروه اهتمام ویژه خود را در توانمندسازی مذاکره کنندگان، تعاملگرایان و معامله گران در عرصه های داخلی و خارجی در کاهش موبینگ، بولینگ، جنگهای روانی آزار دهنده مورد استفاده سودگران مکار گرفته اند تا با تولید آثار ناب به شیوه علمی در گسترش و نشر راهبردها و فنون مذاکره با عث رونق تعاملات اثربخش را در سازمانها و ارتباطات سازمانی فراهم آورند.