مدیریت جامع نمایشگاهی


توضیحات

 مزایای اقتصادی نمایشگاه از قبیل کاهش هزینه های معامله، شناسایی نیاز مشتری، شناسایی مشتریان بالقوه، معرفی محصول به مخاطبین خاص و بازار هدف و . . . و مزایای تجاری نمایشگاه که موجب رونق اقتصادی کشور و منطقه می گردد . امروزه نمایشگاه ها گرچه بعنوان محملی برای بازاریابی و توسعه تجارت کاربرد روز افزونی دارند اما مهم تر از بعد اقتصادی نمایشگاه ، ابعاد ارتباطی آن است که همچون یک کانال ارتباطی، کارکردی جهت انتقال مفاهیم، اطلاعات و آگاهی ها به گیرندگان پیام دارد . نمایشگاهها ، از عوامل اصلی و موثر توسعه صادرات غیرنفتی و ابزاری کارآمد در جهت پیشبرد امور اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محسوب  می شوند