اسنادگمرکی - اسناد حمل -خرید -بیمه پستی


توضیحات

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم  
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 416 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک  
قیمت 133000
زبان persian