بازرگانی بین الملل تئوری ها و کاربرد ها


توضیحات

بازخورد صبحانه قهرمان است؛ متون علمی خارج از ایراد نیستند و هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند ادعا کند که کاری بدون نقص ارائه نموده؛ ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. با وجود تلاش بسیاری که برای نگارش این کتاب صرف شده، خود را از دریافت بازخورد بی‌نیاز نمی‌دانیم،