سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرگی


توضیحات

فصل اول . آشنایی با سازمان جهانی گمرک    

الف. گروه مطالعاتی اتحادیه گمرکی اروپا                 

ب. کنوانسیون 15 دسامبر 1950             

پ. تاسیس شورای همکاری گمرکی و تغییر نام به سازمان جهانی گمرک                

ماموریت سازمان جهانی گمرک (wco)                  

وظایف سازمان جهانی گمرک                  

اقدامات سازمان جهانی گمرک                 

برنامه راهبردی سازمان جهانی گمرک در سال‌های  (2011 - 2010) و (2009 - 2008)        

بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک                 

بیانیه ماموریت سازمان جهانی گمرک                 

ارزش‌های سازمانی wco      

اولویت‌های سازمان جهانی گمرک برای سال‌های 2009-2008             

عناوین کلی برنامه‌های سال 2009 - 2008             

برنامه راهبردی سازمان جهانی گمرک (2016-2014)            

استانداردهای بین‌المللی گمرکی                

الف. استانداردهای بین‌المللی در زمینه تسهیل امور گمرکی        

ب. استانداردهای همکاری گمرک با بخش تجارت      

مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی           

نحوه فعالیت، ساختار و تشکیلات سازمان جهانی گمرک            

الف. کمیسیون خط مشی           

ب. کمیته مالی           

کمیته‌های اصلی سازمان جهانی گمرک    
الف. کمیته سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا (HS)            

نمانکلاتور ژنو      

نمانکلاتور شورای همکاری گمرکی (cccn)          

طبقه‌بندی استاندارد تجارت بین‌المللی (SITC)      

سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا (HS)           

ویژگی‌ها و معرفی سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا (HS)              

نقش سازمان جهانی گمرک در رابطه با سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا         

کمیته سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا (HS)                

انتشارات سازمان جهانی گمرک (WCO) در زمینه سیستم هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا                   

ب. کمیته فنی قواعد مبدا           

توافق درخصوص قواعد مبدا               

مقررات حاکم بر اجرای قواعد مبدا         

قواعد هماهنگ مبدا              

نقش و تعامل متقابل سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک در ارتباط با برنامه ...                 

مسئولیت‌های مستمر سازمان تجارت جهانی و کمیته قواعد مبدا تحت توافقنامه      

ج. کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی            

مشخصات تعریف ارزش بروکسل           

نحوه فعالیت کمیته تعیین ارزش (بروکسل)            

کمیته فنی ارزش گمرکی و موافقت‌نامه راجع به ماده 7 گات                

مشخصات توافقنامه تعیین ارزش سازمان تجارت جهانی         

مزایای اجرای توافقنامه         

نقش سازمان جهانی گمرک                 

نحوه فعالیت کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی           

مسئولیت‌های مهم کمیته فنی تعیین ارزش             

د. کمیته اجرایی (مبارزه با تخلفات)          

واحدهای زیر مجموعه کمیته اجرایی      

هـ. کمیته دائمی فنی                

واحدهای زیر مجموعه کمیته دائمی فنی               

وظایف و اقدامات کمیته دائمی فنی            

ساده و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی    
کمک‌های متقابل اداری
کمک‌های فنی    
کاربرد کامپیوتر در امور گمرکی    
اصطلاح شناسی گمرکی    
تدوین کنوانسیون‌های گمرکی    
 

فصل دوم. کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی    

الف. تعریف کنوانسیون             

ب. اجزای کنوانسیون               

ج. روند ایجاد کنوانسیون          

د. لازم الاجرا شدن کنوانسیون در روابط بین‌المللی                 

هـ . الحاق به کنوانسیون‌ها در جمهوری اسلامی ایران             

الف. کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب در 15 دسامبر 1950                  

کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی    
کنوانسیون نمانکلاتور (طبقه‌بندی کالا)    
کنوانسیون تعیین ارزش بروکسل
ب. کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده توسط سازمان جهانی گمرک (کمیته دائمی فنی)         

کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن روش‌ها‌ی گمرکی (کیوتو)    
فوائد عضویت و اجراء کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی(کیوتو)             

« متن کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی (کیوتو) »                

کنوانسیون بازنگری شده کیوتو         
اصول محوری کنوانسیون بازنگری شده کیوتو      

شروط اصلی و کلیدی کنوانسیون           

راهنمایی‌هایی برای ضمائم کنوانسیون بازنگری شده کیوتو:               

وضعیت موجود      

«متن تجدید نظر شده کنوانسیون بین‌المللی ساده و هماهنگ‌سازی روش‌های گمرکی »         

کنوانسیون بین‌المللی درباره سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (HS)    
کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری برای پیش‌گیری، بازرسی و پیگرد تخلفات ...    
نقش شورا و کمیته دایمی فنی درخصوص کنوانسیون نایروبی             

پیوست شماره 11: کمک در امر مبارزه با قاچاق اشیای هنری و عتیقه و سایر اموال فرهنگی            

کنوانسیون گمرکی راجع به ترانزیت بین‌المللی کالا (ITI)    
اهداف اصلی این کنوانسیون عبارتند از               

کنوانسیون (قرارداد) بین‌المللی گمرکی درباره دفترچه آ.ت.آ برای ورود موقت
ایجاد سیستم آ.ت.آ               

مزایای عملی سیستم ورود موقت آ.ت.آ برای جامعه تجاری                 

کنوانسیون گمرکی 8 ژوئن 1970 راجع به ورود موقت وسایل تعلیم و تربیت    
کنوانسیون گمرکی 11 ژوئن 1968 راجع به ورود موقت وسایل علمی    
کنوانسیون گمرکی درباره وسایل رفاه دریانوردان    
کنوانسیون گمرکی 6 ژوئن 1960 مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده ...                
کنوانسیون گمرکی راجع به ورود موقت لوازم حرفه‌ای    
کنوانسیون گمرکی راجع به ورود موقت لوازم بسته‌بندی    
کنوانسیون گمرکی کانتینرها (محفظه‌ها)    
کنوانسیون استانبول        
کنوانسیون تاسیس دفتر طبع و نشر تعرفه‌های گمرکی      
کنوانسیون گمرکی کمک‌های متقابل اداری در زمینه امور گمرکی (کنوانسیون ژوهانسبورگ)    
کنوانسیون گمرکی درخصوص کارنه ECS برای نمونه‌های تجاری    
 

فصل سوم. سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با گمرک                   

سازمان جهانی تجارت (wto)    
1-1. آشنایی با گات                 

الف. زمینه شکل‌گیری گات        

ب. کنفرانس هاوانا و شکل‌گیری گات         

پ. اصول، اهداف و ویژگی‌های موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)              

ت. تشکیلات و اعضای گات      

ث. مذاکرات ادواری گات           

دور کندی    
دور توکیو    
مذاکرات دور اروگوئه    
هـ. مرکز تجارت بین‌المللی (ITC)            

2-1. آشنایی با سازمان جهانی تجارت        

الف. تفاوت‌های گات با سازمان جهانی تجارت           

ب. اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت                

پ. ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت             

الحاق به سازمان جهانی تجارت             

گزارش، پروتکل الحاق و لازم الاجرا شدن            

ایران و سازمان تجارت جهانی              

دلایل توجیهی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی              

تهدیدها (محدودیت‌ها)           

فرصت‌ها              

اقدامات لازم جهت تسریع در فرآیند الحاق             

نمودار مراحل فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی             

فوائد الحاق به سازمان جهانی تجارت                  179

نگرانی‌های احتمالی ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی               

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)             
آنکتاد و ویژگی‌ها‌ی آن          

ساختار تشکیلاتی آنکتاد        

اهداف آنکتاد         

آنکتاد و نقطه تجاری            

مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد (UN/CEFACT)    
ساختار تشکیلاتی EDI در سازمان ملل:              

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)        
ساختار اتاق بازرگانی بین‌المللی            

واحدها و موسسات سازمانی اتاق بازرگانی بین‌المللی           

فدراسیون جهانی نقطه تجاری    
ماموریت و رسالت فدراسیون               

اهداف استراتژیک WTPF                

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)    
الف. تشکیلات          

ب. فعالیت‌های فنی ایزو            

ج. نحوه فعالیت ایران               

اتحادیه بین‌المللی پست (UPU)        
وظایف اصلی اتحادیه بین‌المللی پست (UPU)        

فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی فورواردر (فیاتا) FIATA           
تشکیلات سازمان فیاتا           

اهداف اصلی سازمان فیاتا                   

اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای (ایرو) IRU            
تشکیلات سازمانی ایرو         

اهداف اتحادیه ایرو              

سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)    
اهداف سازمان بین‌المللی دریانوردی      

ساختار سازمان بین‌المللی دریانوردی                  

اتحادیه بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها (IAPH)             
اهداف عمده اتحادیه بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها عبارتند از                

سازمان‌ بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)    
منشور ایکائو         

ماموریت ایکائو      

اهداف ایکائو         

انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (IATA)                
اهداف یاتا             

اعضاء یاتا            

فصل چهارم. کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با گمرک              

کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها تحت کارنه تیر    
کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR)    
3.کنوانسیون گمرکی درباره ورود موقت وسایط نقلیه شخصی (کارنه دو پاساژ)        

کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها    
کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی    
کنوانسیون برن در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری    
کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی    
کنوانسیون درباره تسهیلات گمرکی برای جهانگردی    
پروتکل اضافی کنوانسیون درباره تسهیلات گمرکی برای جهانگردی مربوط به وارد کردن اسناد و ...             
کنوانسیون رم در زمینه حمایت مجریان، تهیه کنندگان ضبط برنامه‌های رادیویی و بنگاه‌های ...    
کنوانسیون مربوط به آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیایی و سموم دفع آفات...         
کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقالات برون مرزی پس ماند‌های زیان بخش و دفع آنها    
کنوانسیون مربوط به تجارت بین‌المللی گونه‌های نادر گیاهی و جانوری رو