اصول اعتبارات اسنادی


توضیحات

فهرست مطالب
پیش درآمد...

مقدمه مترجمین...

فهرست کنترل مندرجات پیش‌فاکتور (P/I).

متن یک نمونه قدیمی از فرم کتبی اعتبار اسنادی که با پست ارسال می‌شد..

بخشی از مفاد یک نمونه از فرم L/C (اعتبار اسنادی) که به صورت SWIFT عمل می‌شود و از طریق پست الکترونیکی ارسال می‌گردد  

L/C ریالی داخل کشور.

فصل اول: فهرست کنترل‌کننده اعتبارات اسنادی...

فصل دوم: هنگامی‌که اعتبار اسنادی توسط بانک فروشنده دریافت می‌شود چه نکات مهمی را باید در نظر گرفت     

 

فصل سوم: فهرست کنترل  برای تسلیم اسناد به بانک فروشنده..

بارنامه دریایی  - ماده 23 (UCPDC 500)

راه‌نامه دریایی (غیرقابل معامله) - ماده 24 ( UCPDC 500)

بارنامه دربست (چارتر پارتی)  - ماده 25 ( UCPDC 500)

اسناد حمل چندوجهی (حمل و نقل مرکب)  - ماده 26 ( UCPDC )

سند حمل هوایی - ماده 27 ( UCPDC)

اسناد حمل کامیون - قطار – آبراه‌های داخلی - ماده 28(  UCPDC)

رسیدهای پستی و پیک ـ ماده 29 (UCPDC)

اسناد حمل صادره توسط کارگزار حمل و نقل (فورواردر)  ماده30 (UCPDC)

اسناد بیمه - مواد 34، 35 و 36 (UCPDC)

سیاهه تجارتی (صورتحساب) ماده 37 (UCPDC)

حواله (برات ارزی)

اسناد دیگر..

فصل چهارم: ضمانت‌نامه حسن انجام کار.

غرامت‌نامه جهت تضمین پیش‌پرداخت....

ضمانت‌نامه ثبوت قیمت جهت شرکت در مناقصه..

فصل پنجم: واژه‌نامه فنی...

نمودار اعتبار اسنادی اتکایی..

طرفین قرارداد..

نمودار اعتبار اسنادی قابل انتقال..

فصل ششم: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600..